CK VICTORY TRAVEL, s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len ako „CK VICTORY TRAVEL“) spracúva Vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v  súlade s Nariadením[1]a Zákonom o ochrane osobných údajov[2].

Pri spracúvaní osobných údajov CK VICTORY TRAVEL ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov CK VICTORY TRAVEL ako prevádzkovateľ, spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.

CK VICTORY TRAVEL spracúva Vaše osobné údaje na účely poskytnutia zájazdu na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu, ktorého ste jednou zo zmluvných strán. S cieľom zabezpečenia plnenia zmluvy, môže byť jej súčasťou aj zabezpečenie víz pre vstup do krajiny s vízovou povinnosťou. CK VICTORY TRAVEL pri poskytovaní služieb postupuje tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Táto situácia môže nastať výnimočne a len v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi Vami a CK VICTORY TRAVEL.

Osobné údaje poskytnuté na tento účel sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. Ich neposkytnutie bude mať za následok, že nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah, ktorého ste jednou so zmluvných strán a nebudeme Vám schopný poskytnúť Vami vybraný zájazd.

Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel sú uchovávané 10 rokov po ukončení zmluvy, z dôvodu zákonných povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou CK VICTORY TRAVEL. Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. CK VICTORY TRAVELprehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbala o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Spravidla o vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov. Výnimočne môže nastať situácia, kedy budeme spracúvať osobitnú kategóriu osobných údajov, spravidla o Vašom zdravotnom stave. Môže ísť o situáciu, kedy takéto spracúvanie bude nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov v prípade, ak nebudete spôsobilý vyjadriť svoj súhlas. V takom prípade budeme postupovať s odbornou starostlivosť a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich hneď, ako pominie zákonný dôvod ich spracúvania.

Je v oprávnenom záujme CK VICTORY TRAVELneustále zlepšovať nami poskytované služby a informovať vás o ponukách a zľavách. S cieľom zlepšovania poskytovaných služieb a poskytovania benefitov vo forme vernostných zliav o Vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov, vrátane informácie o počte absolvovaných zájazdov s CK VICTORY TRAVEL. O aktuálnych ponukách a zľavách Vás informujeme prostredníctvom elektronicky zasielaných newsletterov. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu CK VICTORY TRAVEL, ktorý spočíva v realizácií priameho marketingu. V prípade, že také spracúvanie namietnete, Vaše osobné údaje na tento účel obratom prestaneme spracúvať a zlikvidujeme ich. Na účel priameho marketingu a poskytnutia vernostných zliav spracúvame vaše osobné údaje po dobu poskytovania služieb CK VICTORY TRAVEL.

S cieľom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a podpory predaja spracúvame Vaše osobné údaje, na základe oprávneného záujmu, formou zverejňovania fotografií zo zájazdov. Vaše fotografie môžeme zverejniť v katalógu CK VICTORY TRAVEL alebo na sociálnych sieťach alebo na našej webovej stránke. Vždy Vás budeme informovať o vyhotovení fotografií, ktoré môžu byť neskôr použité na marketingové účely ( napr. Facebook, webová stránka, katalóg, Instagram,…) a poskytneme Vám tak možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. CK VICTORY TRAVEL pri zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do Vašich práv a slobôd.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Meno – V zmysle zákona pre CK nie je povinnosť ju mať určenú

Mail – victory@victorytravel.sk

Telefón – +421 33 55 13 856

Korešpondenčná adresa – Kollárova 7, 917 01 Trnava

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.  V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.