Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK Victory Travel, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK Victory Travel, s.r.o., so sídlom Kollárova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 800 996, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20300/T (ďalej len ako „CK Victory Travel“). Všeobecné podmienky CK Victory Travel sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorú CK uzatvára so zákazníkom (objednávateľom zájazdu, ďalej len ako „Zmluva o zájazde“). Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že tieto Všeobecné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: CK Victory Travel, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovaných predajcov alebo vlastného predajného miesta, a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej a vyššie len ako „zákazník“), pričom zákazník, ktorý nie je svojprávny v potrebnom rozsahu, musí byť zastúpený, najmä pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, zákonným zástupcom (v prípade podpísania Zmluvy o zájazde v papierovej podobe musí byť podpis zákonného zástupcu úradne osvedčený).
 2. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK Victory Travel vzniká na základe Zmluvy o zájazde zájazde (iné pojmy ako objednávka, prihláška alebo cestovná zmluva). Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky na internetovej stránke www.victorytravel.sk v elektronickej podobe bez podpisu (ďalej len ako „Prihláška“) a jej potvrdením zo strany CK Victory Travel (Prihláška a potvrdenie spolu ďalej len ako „Potvrdená objednávka“), pričom úhrada zálohy podľa článku V ods. 2 týchto Všeobecných podmienok sa považuje za prejav vôle zákazníka byť viazan. ustanoveniami Zmluvy o zájazde. Zmluva o zájazde nadobúda účinnosť až okamihom úhrady zálohy podľa bodu V ods. 2 t.chto Všeobecných podmienok.
 3. Obsah konkrétnej Zmluvy o zájazde je určený podľa katalógu (www.victorytravel.sk), cenníka, obsahu Potvrdenej objednávky vrátane týchto Všeobecn.ch podmienok, príp. osobitných podmienok priložen.ch k Potvrdenej objednávke. Každý zájazd možno rezervovať písomne (vrátane e-mailu, najvhodnejšie však Prihláškou).
 4. Uzatvorením Zmluvy o zájazde sa CK Victory Travel zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a súlade s dohodnutými podmienkami.
 5. Zmluvný vzťah medzi CK Victory Travel a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch a Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.).
 1. CK Victory Travel sa zaväzuje, že zákazníkovi poskytne zájazd vymedzen. v článku I Zmluvy o zájazde.
 2. Zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu uvedenú v článku II Zmluvy o zájazde.
 3. Vymedzenie zájazdu v katalógu obsahuje termín konania a program zájazdu, služby poskytnuté behom zájazdu, spôsob ubytovania, stravovania a predbežnú cenu zájazdu.
 4. S prihliadnutím k rozsahu zájazdu sú v katalógu a na internetovej stránke www.victorytravel.sk uvedené iba podstatné body programu a na trase cesty iba v.znamné zastávky.
 1. Práva zákazníka:
  1. Právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnut.ch a zaplaten.ch služieb.
  2. Právo vyžadovať od CK Victory Travel informácie o skutočnostiach, ktoré sa t.kajú zmluvne dohodnut.ch a zaplaten.ch služieb.
  3. Právo byť v zmluvne dohodnut.ch alebo zákonn.ch lehotách oboznámen. s prípadn.mi zmenami v zmluvne dohodnut.ch službách.
  4. Právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začiatkom čerpania služieb podľa článku XII t.chto všeobecn.ch podmienkach.
  5. Právo na reklamáciu nedostatkov.
  6. Právo obdržať v stanovenej lehote bližšie informácie (pokyny) k zájazdu.
  7. Právo na slobodn. v.ber cestovného poistenia. CK Victory Travel ponúka zákazníkom možnosť komplexného cestovného poistenia v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441 (ďalej len ako „poisťovňa Kooperativa“). Zákazník nie je povinn. vziať (kúpiť) si toto poistenie, ale každ. zákazník musí mať uzatvorené minimálne poistenie liečebn.ch nákladov v zahraničí, čo je povinn. pred uskutočnením zájazdu CK Victory Travel preukázať.
 2. Povinnosti zákazníka:
  1. Poskytnúť pravdivo požadované údaje uvedené v Zmluve o zájazde a v prípade ich zmeny bezodkladne oznámiť tieto zmeny CK Victory Travel.
  2. Upozorniť CK Victory Travel na cudziu štátnu príslušnosť zákazníka.
  3. Každ. zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovn.ch dokladov. V prípade straty svojich cestovn.ch dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinn. obstarať si nové cestovné doklady na vlastné náklady. Zástupca CK Victory Travel musí v takomto prípade zaistiťzákazníkovi doprovod na policajnú stanicu a oznámi mu potrebné kontaktné adresy na Slovenské veľvyslanectvo resp. jeho zastupiteľstvo v danej krajine alebo v najbližšej krajine (ak sa Slovensk. zastupiteľsk. úrad v danej krajine nenachádza).
  4. Zaplatiť sumu za zájazd v súlade s článkom V t.chto VZP.
  5. Splniť očkovaciu povinnosť do vybran.ch destinácií.
  6. Riadiť sa pokynmi sprievodcu – organizátora a dodržiavať stanoven. program.
  7. Počínať si tak, aby nedochádzalo k poškodeniam na majetku a zdraví, živote na úkor ostatn.ch zákazníkov.
  8. Dodržiavať časy odchodov a príchodov, neobmedzovať svojím meškaním ostatn.ch zákazníkov. Všetky náklady spojené s meškaním zavinen.m vlastn.m pričinením zákazníka si zákazník hradí sám.
  9. Dodržiavať zásady hygieny a vyh.bať sa nadmernej konzumácii alkoholu a in.ch návykov.ch látok v spoločnosti ostatn.ch zákazníkov, ako aj fajčeniu.

K právam a povinnostiam zákazníka uveden.ch v článku III t.chto Všeobecn.ch podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK Victory Travel.

 1. CK Victory Travel musí podľa najlepšieho vedomia a svedomia pred uzavretím Zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne informovať o všetk.ch skutočnostiach poskytovan.ch služieb CK Victory Travel.
 2. CK Victory Travel musí informovať zákazníka o platn.ch predpisoch t.kajúcich sa pasu, vízovej povinnosti a podmienok vstupu do vybran.ch destinácii.
 3. CK Victory Travel nemusí sprostredkovať zákazníkovi plnenia nad rámec vopred dohodnut.ch, potvrden.ch a zaplaten.ch služieb.
 4. CK Victory Travel musí v zákonnej lehote oznámiť zákazníkovi zrušenie zájazdu.
 5. Ak obdrží CK Victory Travel od zákazníka žiadosť o odstúpení od Zmluvy o zájazde, je CK Victory Travel povinná vrátiť peniaze zákazníkovi podľa podmienok v článku XIII v lehote najviac 14 dní.
 6. CK Victory Travel má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde so zákazníkom, ak zákazník poruší resp. nedodrží Zmluvu o zájazde vrátane t.chto Všeobecn.ch podmienok a ostatn.ch súčastí Zmluvy o zájazde.
 7. CK Victory Travel má právo manipulovať s cenou zájazdu na základe podmienok uveden.ch v článkoch V a VI t.chto Všeobecn.ch podmienok.
 8. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri prideľovaní sedadiel zákazníkom v dopravnom prostriedku.
 9. CK Victory Travel si vyhradzuje právo ubytovať dve až tri nezávislé prihlásené osoby (zákazníkov) na zájazd v jednej izbe, pokiaľ zákazník písomne nepožiadal o ubytovanie na jednotke izbe za adekvátny príplatok. Samostatnú izbu je zákazník povinn. vyžiadať si už pri uzatváraní Zmluvy o zájazde.
 10. CK Victory Travel si vyhradzuje právo na zmenu časov odchodu a príchodu ako i zmenu trasy vecného a časového programu zájazdu, pokiaľ sú tieto zmeny nutné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, štrajku, dopravn.ch problémov a porúch a ďalších okolností, ktoré CK Victory Travel nemôže svojou činnosťou ovplyvniť. V t.chto prípadoch nepreberá CK Victory Travel zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku uveden.ch zmien.
 1. Ceny zájazdov organizovan.ch CK Victory Travel sú zmluvn.mi cenami dohodnut.mi písomnou dohodou medzi CK Victory Travel a zákazníkom. V cenníku katalógu CK Victory Travel sú uvedené orientačné ceny, ktoré sa snažia vždy priblížiť reálnym cenám, avšak musia počítať so zmenami, ktoré CK Victory Travel nemôže ovplyvniť. Pre určenie cien zájazdov je použit. kurz Eura oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka ECB a ceny služieb a poplatkov známych k dátumu tvorby katalógu. Ceny sú uvedené vrátane DPH ak sa uplatňuje DPH. Cena zájazdu nezahŕňa víza, ak sú potrebné, CK Victory Travel však môže zákazníkovi obstarať víza, avšak vždy za odplatu, ktorá je stanovená pre každ. zájazd osobitne.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť CK Victory Travel cenu zájazdu nasledovne:
  • Záloha na zájazd (ďalej a vyššie len ako „záloha“): Záloha je vždy najmenej 50% z ceny zájazdu, zálohy sú zväčša stanovené na každ. zájazd individuálne. V prípade leteck.ch zájazdov však vždy minimálne vo v.ške letenky. Zálohu je potrebné uhradiť najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania Prihlášky, odoslania písomnej rezervácie alebo podpísania návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme. Prípadne do termínu stanoveného CK Victory Travel v potvrdení objednávky. Pokiaľ zákazník neuhradí zálohu v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má právo postúpiť rezervované miesto zákazníka in.m záujemcom. Doplatok ceny zájazdu (rozdiel medzi zaplatenou zálohou a celkovou cenou zájazdu) musí zákazník uhradiť na základe zaslaného vyúčtovania zájazdu (za uhradenú sa cena zájazdu považuje až pripísaním úplnej ceny zájazdu na účet CK Victory Travel). Pokiaľ zákazník neuhradí doplatok v lehote podľa predchádzajúcej vety, CK Victory Travel má právo postúpiť rezervované miesto zákazníka in.m záujemcom. Vylúčen. zákazník bude v tomto prípade písomne vyrozumen. a prijatá záloha znížená o storno podľa podmienok článku XIII t.chto Všeobecn.ch podmienok.
 3. Platbu môže zákazník uhradiť v hotovosti priamo v kancelárii CK Victory Travel alebo prostredníctvom poštovej poukážky na adresu CK Victory Travel alebo prevodom na bankov. účet CK Victory Travel, č. účtu: 4009041835/7500 ČSOB Trnava. Variabiln. symbol: rodné číslo zákazníka a konštantn. symbol 0308. Na druhú stranu poštovej poukážky do správy pre prijímateľa zákazník uvedie názov zájazdu a meno klienta. Cenu môže zákazník uhradiť aj u ktoréhokoľvek provízneho predajcu, s ktor.m má CK Victory Travel uzatvorenú platnú zmluvu o províznom predaji, pričom zaplatením ceny je až pripísanie platby zákazníka od provízneho predajcu na účet CK Victory Travel. CK Victory Travel neručí za škody spôsobené províznym predajcom vzniknuté predovšetk.m pri pozdržaní alebo neprevedení platby na účet CK Victory Travel.
 1. CK Victory Travel je oprávnená jednostrann.m úkonom zv.šiť cenu zájazdu o 10% v prípade:
  • a) zv.šenia dopravn.ch nákladov vrátane cien pohonn.ch látok
  • b) zv.šenia poplatkov spojen.ch s dopravou, napr. letiskov.ch, prístavn.ch alebo tranzitn.ch poplatkov, pokiaľ tieto sú zahrnuté v cene zájazdu
  • c) zmena kurzu meny EUR voči zahraničn.m menám.
 2. Písomné oznámenie o zv.šení ceny musí CK Victory Travel odoslať (poštou alebo elektronickou formou) zákazníkovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CK Victory Travel nemá právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
 3. Zákazník akceptuje oprávnenie CK Victory Travel zv.šiť vo vyššie uveden.ch prípadoch pôvodnú cenu zájazdu a zaväzuje sa rozdiel v cene uhradiť. Zv.šenie ceny spôsobom uveden.m v bode 1 tohto článku Všeobecn.ch podmienok nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy o zájazde.
 1. CK Victory Travel spolupracuje s najv.hodnejšími leteck.mi spoločnosťami v snahe poskytnúť zákazníkovi čo najkomfortnejšie podmienky leteckej dopravy. Letecká doprava z Európy do cieľovej krajiny je zahrnutá v cene zájazdu, často zahŕňa aj prestupy. V cene zájazdu nikdy nie sú zahrnuté letiskové náklady (poplatky a taxy spolu), ktoré sú nedeliteľnou súčasťou letenky, avšak vždy sú uvedené oddelene. V katalógu zájazdov (v tlačenom alebo elektronickom) sú uvádzané ako povinné príplatky. Letiskové náklady sú počas roka premenlivé, a môžeme ich v.šku pre zákazníka garantovať až po vystavení letenky. Letiskové náklady zahŕňajú letiskové, palivové, bezpečnostné poplatky a poplatok za vystavenie letenky. Vzhľadom na trend v leteckom priemysle uvádzať všetky letiskové náklady jednou sumou, tak v prípade leteckej spoločnosti, ktorá už palivové poplatky zahŕňa do ceny letenky, CK Victory Travel ich uvádza separátne, t.ka sa to hlavne spoločností Iberia, KLM, Air France, Austrian Airlines, Qatar, LAN, Emirates a pod. Presná v.ška letiskov.ch poplatkov je uvedená zväčša, avšak nie vždy – závislé od dátumu vystavenia letenky, pri doplatku, ktor. sa zasiela spolu s podrobn.mi pokynmi k zájazdu.
 2. Výška letiskových nákladov bez poplatku za vystavenie letenky sa pohybuje približne v rozmedzí od 200 EUR do 750 EUR na osobu. V ojedinel.ch prípadoch aj vyššie. Poplatok za vystavenie letenky sa pohybuje od 20 EUR do 60EUR.
 3. CK Victory Travel má snahu pre svojich zákazníkov zvoliť vždy leteckú dopravu, ktorá je včasná, presná a pohodlná, napriek tomu však môže niekedy vzniknúť meškanie. CK Victory Travel nezodpovedá za meškanie leteck.ch spoločností a z toho vypl.vajúce oneskorenia počas zájazdu, vždy sa však snaží vhodn.m spôsobom reagovať. CK Victory Travel odporúča svojim zákazníkom, aby mali pri sebe v príručnej batožine všetky potrebné veci, bez ktor.ch by sa nedokázali zaobísť počas zájazdu (najmä lieky, nevyhnutn. odev a obuv a pod.), pretože síce zriedkavo, ale niekedy predsa sa stane, že sa oneskorí dodanie batožiny zákazníka. Za meškanie batožiny zákazníka, stratu či jej poškodenie zodpovedá priamo letecká spoločnosť, preto CK Victory Travel nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu batožiny, oneskorenie alebo jej poškodenie. Práva zákazníka vo vzťahu k leteckej spoločnosti so sídlom v EÚ však chráni aj Európska únia v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 zo dňa 11.04.2004 (ďalej len ako „Nariadenie o letoch“) a zoznam t.chto práv je dostupn. v jej informačnom systéme: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm .Sprievodca CK Victory Travel sa počas zájazdu vždy pokúsi zákazníkovi pomôcť pri riešení akejkoľvek nepríjemnej situácie voči leteckej spoločnosti, avšak pritom nemôže na úkor ostatn.ch zákazníkov meniť program zájazdu a musí si plniť základné povinnosti.
 4. CK Victory Travel odporúča zákazníkom pri akejkoľvek strate dokladov, batožiny či vzniknutej škode počas prepravy vždy postupovať podľa reklamačného poriadku prepravnej spoločnosti. V prípade leteckej dopravy si pri oneskorení dodania batožiny musí zákazník ešte na letisku v danej leteckej spoločnosti vyzdvihnúť doklad o reklamácii nedodania, pričom reklamácii bude pridelené evidenčné číslo. Odporúčame zákazníkovi vždy pri reklamácii uviesť adresu jeho hotela, resp. iného miesta, na ktorom má zájazd pokračovať (prípadne adresu domov), ako aj opis batožiny, aby ju bolo možné identifikovať. Letecké spoločnosti potom môžu jednoducho doručiť zákazníkovi r.chlejšie (obvykle do 2 dní) batožinu na potrebné miesto.
 5. Preprava na letisko Schwechat a preprava na medzinárodné letisko Ferencz List v Budapešti a späť je spoplatnená, a to vo v.ške 18 EUR za prepravu na letisko Schwechat a späť, 50 EUR za dopravu na medzinárodné letisko Ferencz Liszt v Budapešti a späť. Zbern. autobus odchádza z Bratislavy alebo Trnavy, CK Victory Travel túto informáciu odovzdá zákazníkom v podrobn.ch pokynoch, ktoré zákazníci obdržia pred odchodom na zájazd. Túto dopravu môže CK Victory Travel pri nižšom počte zákazníkov zrušiť (menej ako desať zákazníkov), vtedy si zákazník zabezpečuje dopravu na letisko na vlastné náklady bez nároku na refundáciu služby, alebo môže CK Victory Travel zmeniť miesto odchodu prepravy, zmeniť prepravu za nižší štandard či druh prepravy. Pokiaľ zákazník letí skôr, alebo sa vráti neskôr ako skupina, dopravu si zabezpečuje a hradí sám. Zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu v prípade nevyužitia tejto služby. V prípade, že sa zákazník pripája k zájazdu neskôr, príp. skôr, hradí si všetky náklady s t.m spojené až do okamihu pripojenia sa k zájazdu, pod vedením sprievodcu CK Victory Travel. CK Victory Travel zabezpečuje pri niektor.ch zájazdoch odlety z Bratislavy. V takomto prípade je klient povinn. dostaviť sa priamo na letisko M.R. Štefánika v Bratislave bez nároku na refundáciu v.dajov.
 6. Pripojenie k zájazdu V prípade, že si chce zákazník zabezpečiť vlastnú letenku pri leteck.ch zájazdoch, je to povinn. oznámiť CK Victory Travel v Prihláške, resp. uviesť túto požiadavku do písomnej rezervácie alebo návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme. Zákazník, ktor. si zabezpečuje vlastnú letenku alebo o túto službu požiada CK Victory Travel, je povinn. zabezpečiť si aj vlastnú dopravu na príslušné letiská, transfery na hotel atď., a to na vlastné náklady. V prípade ak.chkoľvek zmien v programe skupiny, či zmeny hotela, meškania lietadla, straty batožiny nenesie CK Victory Travel žiadnu zodpovednosť a zákazník nemá nárok na žiadnu refundáciu v prípade nevyužitia služieb CK Victory Travel. Za akúkoľvek zmenu t.kajúcu sa leteniek je zákazník povinn. uhradiť CK skutočne vzniknuté náklady.
 7. V prípade, ak zákazníkovi je odmietnut. nástup do lietadla (prípad tzv. overbookingu, keď letecká spoločnosť predá viac leteniek s očakávaním, že nie všetci cestujúci sa dostavia, v snahe neprísť o kapacitu nečakan.mi stornami cestujúcich), má zákazník v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie nárok podľa práva Európskej únie na kompenzáciu priamo od leteckej spoločnosti v sume od 250 EUR (podľa dĺžky letu) a súčasne má možnosť voľby buď nárokovať si od leteckej spoločnosti náhradn. let alebo refundáciu nákladov na letenku a súčasne spiatočn. let do miesta prvého odletu, resp. aj iné práva podľa Nariadenia o letoch. CK Victory Travel nemôže prípady overbookingu nijako ovplyvniť a nenesie žiadnu zodpovednosť za následky odmietnutia vstupu do lietadla. CK Victory Travel môže poskytnúť zákazníkovi primeranú súčinnosť k tomu, aby sa mohol z náhradného letu pripojiť k zájazdu, avšak neposkytuje nijakú náhradu za nevyčerpané služby z dôvodu omeškania letu a negarantuje dodržanie programu zájazdu. CK Victory Travel poskytne podľa možností zákazníkovi pomoc, aby sa mohol v čo najväčšej možnej miere zúčastniť programu zájazdu, avšak nie na úkor ostatn.ch zákazníkov.
 8. Všetky nároky vrátane nároku na náhradu škody, ktoré vypl.vajú zákazníkovi z leteckej prepravy, sa posudzujú v prípade letov z letísk Európskej únie a na letiská Európskej únie podľa Nariadenia o letoch, inak podľa všeobecnej zodpovednosti za škodu. CK Victory Travel nie je zodpovedná za akékoľvek časové posuny v rámci čerpania služieb podľa Zmluvy o zájazde, resp. ani za nevyčerpanie služieb podľa Zmluvy o zájazde, ktoré sú zapríčinené nedostatkami v službách leteckej prepravy a súvisiacich službách, a CK Victory Travel z tohto dôvodu neposkytuje finančnú ani inú náhradu. CK Victory Travel však dbajúc na spokojnosť a komfort zákazníka môže poskytnúť v takom prípade primeranú súčinnosť a pomoc zákazníkovi, pokiaľ to podmienky zájazdu umožňujú, a to tak, aby takáto pomoc a súčinnosť nebola na úkor ostatn.ch zákazníkov. Nakoľko CK Victory Travel nemôže ovplyvniť činnosť leteck.ch dopravcov, nedostatky v leteckej preprave neoprávňujú objednávateľa zrušiť zájazd, resp. uplatňovať si voči CK Victory Travel akékoľvek nároky z tohto dôvodu. V prípade, ak nedostatky v službách leteckej prepravy negatívne ovplyvnia cel. zájazd, CK Victory Travel sa bude snažiť zabezpečiť pokračovanie programu zájazdu v najširšom možnom rozsahu, avšak nezodpovedá za nedodržanie programu zájazdu, ani z tohto dôvodu nie je povinná poskytnúť náhradu. Na zmiernenie ujmy zákazníkov sa však CK Victory Travel pokúsi poskytnúť zákazníkom pomoc v uplatňovaní ich práv voči leteck.m spoločnostiam.
 9. CK Victory Travel nie je zodpovedná za problémy súvisiace so zaregistrovaním sa na let (tzv. check-in) a s prestupmi medzi jednotliv.mi letmi. V prípade, ak CK Victory Travel ako sprostredkovateľ obstaráva zaregistrovanie sa na let, nezodpovedá za v.sledok, a to najmä v prípade, ak zmeny či zrušenie letu nastanú z dôvodov na strane leteckej spoločnosti.
 10. V prípade, ak zákazník má záujem o leteckú prepravu namiesto vlakovej alebo autobusovej prepravy, ktorú podľa podmienok príslušného zájazdu poskytuje CK Victory Travel, CK Victory Travel mu môže tak.to druh prepravy obstarať, avšak v takom prípade v.lučne na vlastnú zodpovednosť zákazníka. CK Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť za využitie iného druhu prepravy zákazníkom, než je dohodnutá podľa Zmluvy o zájazde.
 11. Zákazník je povinn. dodržať hmotnostn. limit batožiny, ktor. určuje letecká spoločnosť. Akékoľvek náklady spôsobené nadváhou batožiny si hradí zákazník z vlastn.ch zdrojov.
 12. Prepravu počas zájazdov zabezpečujú zmluvní partneri CK Victory Travel. Preprava je realizovaná: autobusmi, mikrobusmi, vlakmi, osobn.mi aj terénnymi autami, lodn.mi trajektmi, člnmi, v prípade exotick.ch zájazdov môžu byť použité ako dopravn. prostriedok zvieratá (ťavy, slony, kone a pod.).
 13. V priebehu zájazdu môže vzniknúť na dopravnom prostriedku vážna porucha – stav vozidla, ktoré kvôli technickej vade bráni presunu, čiže prostriedok je nepojazdn. alebo je v stave, ktor. ohrozuje bezpečnosť cestujúcich. CK Victory Travel sa v takomto prípade zaväzuje v rámci možností zabezpečiť in. druh dopravy. Vyradenie klimatizácie, kúrenia, ventilácie, vnútorného osvetlenia, nesklonnosť sedadiel, nefunkčná audio alebo video zostava, nepriliehavé tesnenie, predimenzovanie kapacity cestujúcimi, a pri exotick.ch zájazdoch aj nadmerné znečistenie, resp. nie závažn. v.skyt hmyzu, sa nepovažujú za poruchu, pri ktorej je nutné meniť dopravn. prostriedok, ibaže by tento nedostatok mohol vážne ohroziť zdravie zákazníkov.
 14. Pri niektor.ch leteck.ch spoločnostiach nie je v základnej cene letenky uhradená batožina na odbavenie (tá, ktorá ide do podpalubia). V cene letenky je iba príručná batožina. Klient však má možnosť za príplatok stanoven. leteckou spoločnosťou si danú batožinu do podpalubia doobjednať. O tejto skutočnosti a v.ške poplatku bude informovan. najneskôr v podrobn.ch pokynoch k zájazdu.
 15. Pri niektor.ch zájazdoch, najmä v Európe sa využíva letecká spoločnosť Ryanair, prípadne iné nízkonákladové letecké spoločnosti.
 16. V prípade ak si klient chce zabezpečiť vlastné individuálne letenky na zájazd, je povinn. si zabezpečiť aj prelety v rámci zájazdu.
 17. Ak má klient záujem, je možné na vyžiadanie spracovať cenovú ponuku zájazdu s priamym letom do danej destinácie. Ak takáto možnosť existuje.
 1. Ubytovanie je zahrnuté v cene zájazdu. Ubytovanie počas autobusov.ch zájazdov je vo vlastn.ch stanoch a realizuje sa najčastejšie v kempoch a upraven.ch odpočívadlách (pokiaľ nie je inak uvedené). Pri leteck.ch zájazdoch ide o ubytovanie strednej kategórie podľa miestnych noriem alebo vyššej kategórie podľa miestnych noriem (vždy v jednom z uveden.ch: hotel, hostel, motel, guest house, lodge, bungalovy, v prípade dostupnosti 3*-4* hotely) so sociálnym zariadením priamo na izbe (pokiaľ nie je uvedené inak) a podľa typu zájazdu. V exotick.ch krajinách sa možn. v.skyt hmyzu na izbách nepovažuje za zníženú kvalitu ubytovania. Ubytovanie na jednolôžkovej izbe (single) sa realizuje za príplatok určen. CK Victory Travel. Viac je uvedené v katalógu CK Victory Travel. Na žiadosť zákazníka a v prípade nepárneho počtu zákazníkov sa samostatne cestujúci zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel pred odchodom na zájazd úhradu za jednolôžkovú izbu, inak sa ubytováva po dvoch a po troch na izbe, ak nie je v katalógu alebo webovej stránke uvedené inak. CK Victory Travel sa usiluje v prvom rade ubytovať samostatne cestujúcich klientov, rovnakého pohlavia, do spoločnej izby na dvoj- prípadne trojlôžkovú izbu. Ak takáto možnosť nie je a stanoven. príplatok za jednolôžkovú izbu nepresahuje poplatok 300 eur, nie je klientovi účtovan.. Ak však príplatok presahuje 300 eur, bude klientovi v konečnom vyúčtovaní započítan.. V prípade, že si klient vyžiada samostatnú izbu, je účtovan. príplatok v plnej v.ške aj ak je do v.šky 300 eur. Stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu a počas zájazdu si každ. stravu zabezpečuje sám. V prípade, že stravovanie bude v cene zájazdu, CK Victory Travel neposkytuje žiadnu náhradu zákazníkom, ktorí túto službu v akomkoľvek rozsahu nevyužijú.
 2. Podrobnosti o ubytovaní a forme stravovania na zájazde sú súčasťou podrobn.ch pokynov pre konkrétny zájazd.
 3. Ubytovanie na plnohodnotnej trojlôžkovej izbe nie je počas zájazdov možné, iba v niektor.ch ojedinel.ch prípadoch. Na niektor.ch zájazdoch je však možná prístelka za plnú cenu.
 1. Základn. program zájazdu je popísan. v katalógu. Obsah tohto programu sa CK Victory Travel zaväzuje dodržať. Podrobnejšie rozpísan. program bude pri všetk.ch zájazdoch zákazníkom zaslan. v podrobn.ch pokynoch pred zájazdom. Zákazníci musia rešpektovať inštrukcie a pokyny sprievodcu CK Victory Travel, ako aj miestnych sprievodcov, vodičov, personálu na letiskách, železničn.ch staniciach a bezpečnostn.ch zložiek daného štátu. Zákazníci sú povinní dodržiavať termíny zrazov a odjazdov dopravn.ch prostriedkov a dodržiavať vopred určen. a stanoven. čas odchodu, vyhlásen. sprievodcom CK Victory Travel pri jednotliv.ch priebežn.ch zastaveniach, a tiež dodržiavať jeho ďalšie organizačné pokyny. Ak sa zákazník nedostaví k odchodu autobusu, či iného dopravného prostriedku v určenom čase sprievodcom CK Victory Travel, bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej cieľovej zastávke podľa programu. Pokiaľ svojím správaním zákazník ohrozí program, bezpečnosť a priebeh zájazdu, preukázateľne obťažuje ostatn.ch zákazníkov alebo pokiaľ inak poruší tieto Všeobecné podmienky pre účasť na zájazdoch, platn. právny poriadok SR alebo navštíveného štátu, môže byť okamžite vylúčen. zo zájazdu bez finančnej náhrady, pričom si dopravu domov zabezpečuje v.lučne na vlastné náklady a zodpovednosť.
 2. Ak vznikne rozdiel v rámcovom programe medzi stránkou www.victorytravel.sk a tlačen.m katalógom, platia informácie na www.victorytravel.sk. CK Victory Travel má právo zmeniť vzhľadom k momentálnemu fyzickému, psychickému či zdravotnému stavu zákazníkov, nedostatkom v leteckej, resp. inej preprave, ktoré nemôže ovplyvniť, nepriazniv.m prírodn.m, politick.m či bezpečnostn.m podmienkam, alebo vzhľadom na neumožnen. vstup do danej krajiny či oblasti plánovan. program zájazdu, a to bez ak.chkoľvek ďalších nárokov zákazníka voči CK Victory Travel. Súčasťou vybran.ch zájazdov CK Victory Travel je aj program, ktor. so samotn.m pobytom v ist.ch náročn.ch a neprehľadn.ch geografick.ch či spoločensk.ch podmienkach predpokladá aj istú fyzickú a zdravotnú pripravenosť zákazníkov a dodržiavanie miestnych zvyklostí.
 3. Zákazník uzavretím Zmluvy o zájazde jednoznačne akceptuje, že si je vedom. toho, že zájazdy organizované CK Victory Travel sú špecifick.m produktom, ktor. si v prípade nepredvídateľn.ch okolností a v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci, vyžaduje vynaloženie dodatočn.ch v.davkov a nákladov, ktoré znáša zákazník. Ide najmä, nie však v.lučne o úhradu ceny leteniek s cieľom zachovania ďalšieho priebehu zájazdu, resp. návratu domov v prípade, ak je nepredvídateľn.mi mimoriadnymi okolnosťami „vyššej moci“ (napr. vojna, vzbura, útok teroristov, povstanie, štrajky, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov, zastupiteľsk.ch úradov a pod., alebo iné ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životov zákazníkov) pôvodne plánovaná trasa zájazdu nepriechodná. CK Victory Travel si vyhradzuje právo zmeniť trasu zájazdu, časť zájazdu, stanoven. program zájazdu a časové harmonogramy programov zájazdu, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľn.ch mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (viď vyššie uvedené konkrétne príklady), ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať, a ktor.m nebolo možné zabrániť.
 4. V prípade neakceptovania zmeneného/náhradného programu trasy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK Victory Travel reálne navyše vzniknuté náklady. Za podstatnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa nepovažuje zmena trasy zájazdu; ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu; zmena stanoveného programu zájazdu a časov.ch harmonogramov programov z dôvodov, za ktoré CK Victory Travel nezodpovedá alebo vzniknú zásahom nepredvídateľn.ch mimoriadnych okolností „vyššej moci“; zmena miesta nástupu a v.stupu, času a miesta odletu alebo príletu; zmena spôsobu prepravy; poruchy dopravy (najmä ale nie v.lučne: meškanie lietadla/vlaku/iného dopravného prostriedku; zmena prevádzkovateľa dopravy; zmena typu lietadla; poruchy dopravn.ch prostriedkov.
 5. Za služby, ktoré zákazník, či už z vlastnej vôle alebo z vôle iného subjektu, ktor. nie je v zmluvnom či obdobnom vzťahu s CK Victory Travel, nevyužije (letecke presuny, komplet dopravu a pod.) CK Victory Travel neposkytuje žiadnu kompenzáciu či náhradu.
 6. Prv. a posledn. deň programu je považovan. za deň odletu a príletu na/z zo zájazdu do Viedne, Budapešti, Bratislavy alebo iného mesta podľa letového plánu. Odchod a príchod na/z zájazdu môže byť počas celého dňa vrátane večern.ch/nočn.ch hodín. Do všetk.ch destinácii sa lieta minimálne s jedn.m prestupom. V katalógu ani na internetovej stránke sa neuvádza, v rámci rámcového programu, žiaden prestup. Neznamená to však automaticky, že ide o priamy let do danej destinácie.
 1. Vedúci zájazdu CK Victory Travel je osoba staršia ako 21 rokov, má prax v danej oblasti a v dotyčnej destinácii sa vyzná veľmi dobre. Vedúci zájazdu je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne počas pobytu. Zákazník má právo obrátiť sa na vedúceho zájazdu s každ.m problémom t.kajúcim sa zájazdu. Vedúci zájazdu je v kontakte s CK Victory Travel podľa možnosti nepretržite počas zájazdu. Vedúci zájazdu sa k cieľovej skupine pripája až v cieľovej destinácii.
 2. Pri exotick.ch zájazdoch CK Victory Travel využíva služby lokálnych sprievodcov, dopravcov a služby miestnych touroperátorov.
 3. Vedúci zájazdu má právo na nutné úpravy programu aj v priebehu zájazdu, predovšetk.m k prihliadnutiu bezpečnosti účastníkov.
 1. CK Victory Travel organizačne zabezpečuje vybavenie víz do krajín, do ktor.ch občania SR víza potrebujú. CK Victory Travel za osobitnú odplatu zákazníkovi, ktor. je držiteľom platného slovenského cestovného dokladu, zabezpečuje vybavenie víz. Ostatní zákazníci, vrátane cudzích štátnych príslušníkov, si však musia zabezpečiť platné víza, ktoré navštívia v rámci zájazdu a s ktor.mi má ich domovská krajina vízovú povinnosť. Pokiaľ zákazník nebude mať v pase platné víza danej krajiny, CK Victory Travel si bude nárokovať stopercentné storno poplatky ceny zájazdu a služieb.
 2. CK Victory Travel si od zákazníkov vyžiada všetky potrebné podklady k úspešnému vybaveniu víz a CK Victory Travel určí termín, do ktorého musia zákazníci požadované kompletné podklady k vízam zabezpečiť. Pokiaľ zákazník nedodrží stanoven. termín, zabezpečuje si víza sám a na vlastné náklady. CK Victory Travel nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ si zákazník bude vybavovať víza sám, za nevybavenie víz samotn.m zákazníkom.
 3. Podmienkou vstupu na územie niektor.ch islamsk.ch krajín je, že v cestovnom pase zákazníka nesmie byť pečiatka štátu Izrael. CK Victory Travel odporúča zákazníkom, aby si zaobstarali ďalší cestovn. pas, ktor. môžu využívať na cestovanie počas doby vybavovania víz. V nevyhnutn.ch prípadoch bude pas zaslan. na písomnú žiadosť a náklady zákazníka späť zákazníkovi poštou ako poisten. list, ale CK Victory Travel nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu či omeškanie. CK Victory Travel nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za neudelenie víz zákazníkom. Udelenie, resp. neudelenie víz je v kompetencii príslušného zastupiteľského úradu. Viac informácii má zákazník k dispozícii na internetovej stránke MZV SR a prípadné informácie o vízovej povinnosti poskytne CK Victory Travel priamo v kancelárii či v podrobn.ch pokynoch pred zájazdom.
 1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo v nevyhnutne potrebnom rozsahu zmeniť program, trasu a ďalšie objednané služby, ktoré zahrňuje uzavretá Zmluva o zájazde, podrobnejšie podľa podmienok článkov IX a X t.chto Všeobecn.ch podmienok.
 2. Ak CK Victory Travel zruší zájazd z in.ch dôvodov ako je uvedené v bode 1 tohto článku Všeobecn.ch podmienok v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
 3. Pokiaľ CK Victory Travel poruší svoje povinnosti vypl.vajúce z uzavretej Zmluvy o zájazde, má zákazník právo na vrátenie zálohy.
 1. CK Victory Travel môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy o zájazde odstúpiť iba z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.
 2. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinností CK Victory Travel zo zákona alebo zmluvy, je zákazník povinn. zaplatiť CK Victory Travel odstupné určené v bode 4 tohto článku Všeobecn.ch podmienok. Ak CK Victory Travel odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníka, je zákazník povinn. zaplatiť CK Victory Travel storno podľa vymedzenia v bodoch 5, 6 a 7 t.chto Všeobecn.ch podmienok.
 3. Za deň odstúpenia od Zmluvy o zájazde zo strany zákazníka je považovan. deň, kedy bola od zákazníka do CK Victory Travel doručená písomná informácia (aj v elektronickej forme) o zrušení jeho účasti na zájazde.
 4. Zákazník je povinn. zaplatiť CK Victory Travel odstupné, pokiaľ odstúpi od Zmluvy o zájazde z in.ch dôvodov ako v bode 5) takto:
  • 61 a viac dní …………………………………. 20% z vopred stanovenej ceny zájazdu a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
  • od 60 do 45 dní ……………………………… 30 % z vopred stanovenej ceny zájazdu a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
  • od 44 do 31 dní ……………………………… 60 % z vopred stanovenej ceny zájazdu a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
  • od 30 do 25 dní ……………………………… 70 % z vopred stanovenej ceny zájazdu a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
  • od 24 do 15 dní ……………………………… 80 % z vopred stanovenej ceny zájazdu a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady;
  • od 14 do 0 dní ……………………………….. 100 % z vopred stanovenej ceny zájazdu
  • a povinn.ch príplatkov alebo skutočne vzniknuté náklady:
  • Ak bude v deň storna zájazdu postačovať na pokrytie nákladov storno vyčíslené percentom, bude účtované percento. V nepostačujúcom prípade budú vyčíslené skutočne vynaložené náklady.
 5. CK Victory Travel si nárokuje storno poplatky spojené s nedostavením sa na zájazd (100% z ceny zájazdu, leteniek a lodnej dopravy), s vízami a ich zabezpečením, storno poplatky spojené so zabezpečením leteniek, inej dopravy, ubytovanie atď.
 6. Storno poplatky sa nebudú nárokovať v prípade, ak si zákazník za seba zabezpečí náhradníka. Má právo na vrátenie všetk.ch prijat.ch záloh a doplatkov znížen.ch o náklady vzniknuté touto operáciou (rezervovanie leteniek a ubytovania). Náhradník je povinn. zmenu ohlásiť. Náhradník si víza zabezpečuje sám. Náhradníka je potrebné nahlásiť písomne.
 7. Storno poplatky sa nenárokujú v prípade zmeny termínu o viac ako 3 dni oproti pôvodnému termínu alebo zv.šenia ceny zájazdu o viac ako 10%, bez letiskov.ch nákladov. CK Victory Travel je v tomto prípade povinná oznámiť účastníkovi novovzniknuté skutočnosti a vyžiadať si jeho súhlas.
 8. CK Victory Travel nemá voči zákazníkovi nárok na storno poplatky pri zrušení zájazdu z dôvodu nepredvídateľn.ch mimoriadnych okolností „vyššej moci“ (napr. vážna politická situácia, prírodná katastrofa, dopravná kolízia), medzi nepredvídateľné mimoriadne okolnosti „vyššej moci“ však nepatria: choroba zákazníka, pracovné či rodinné povinnosti zákazníka, úmrtie zákazníka, nedostatočn. počet účastníkov na zájazde.
 9. Ostatné práva a povinnosti zmluvn.ch strán zo Zmluvy o zájazde sa spravujú Občianskym zákonníkom v účinnom znení (č. 40/1964 Zb.).

Zľavy sú riešené individuálne na každ. zájazd. Zoznam zliav aj s vysvetlením je dostupn. v tlačenom katalógu prípadne na www.victorytravel.sk v časti zľavy. Ak nie je uvedené inak, jednotlivé zľavy sa medzi sebou nedajú sčítať. Klient si môže uplatniť ktorúkoľvek zľavu po splnení vypísan.ch podmienok. V prípade zaslan.ch akciov.ch ponúk počas roku, ktoré nie sú súčasťou bežn.ch zliav, nemá klient nárok na iné zľavy.

Zákazník obdrží podrobné pokyny k zájadzu minimálne tri t.ždne pred dátumom odchodu zájazdu. Pokiaľ zákazník neobdrží podrobné pokyny ku zájazdu do 15 dní pred odchodom, odporúčame bezodkladne upozorniť na takúto skutočnosť CK Victory Travel.

 1. Každ. zákazník je povinn. uzavrieť poistenie liečebn.ch nákladov pred cestou a byť poisten. počas celej doby trvania zájazdu, buď individuálne v príslušnej poisťovni, alebo priamo v CK Victory Travel. Ak uzatvára toto poistenie individuálne, je povinn. sa t.mto potvrdením voči CK Victory Travel preukázať. V prípade, že sa zákazník nie je schopn. preukázať platn.m poistením liečebn.ch nákladov v zahraničí, je povinn. uzavrieť toto poistenie u CK Victory Travel, a na mieste ho CK Victory Travel uhradiť. Zákazníci, ktorí nemajú uzatvorené poistenie liečebn.ch nákladov sa nemôžu zúčastniť zájazdov organizovan.ch CK Victory Travel.
 2. CK Victory Travel však každému zákazníkovi odporúča uzavrieť komplexné cestovné poistenie hneď pri odoslaní Prihlášky, písomnej rezervácie, resp. podpise návrhu Zmluvy o zájazde v papierovej forme, kedy je súčasťou poistenia aj poistenie voči stornu zájazdu. Komplexné poistenie môže zákazník uzavrieť aj neskôr, a to aj po uzavretí Zmluvy o zájazde, ale vtedy sa už poistenie voči stornu nedá uplatniť. Ak zákazníkovi úraz či ochorenie neumožni vycestovať s CK Victory Travel na zájazd a zákazník neuzatvoril poistenie proti stornu zájazdu, resp. komplexné cestovné poistenie, zákazník znáša sám všetky náklady spojené s jeho neúčasťou na zájazde.
 3. Pokiaľ zákazník uvedie, že má záujem o komplexné cestovné poistenie uzavreté prostredníctvom CK Victory Travel, je povinn. sumu za poistenie uhradiť s prvou platbou. Poistenie bude uzatvorené až po úhrade od zákazníka. Aby bolo možné uplatniť si nárok na storno zájazdu, musí byť poistenie uzatvorené najneskôr do 24 hodín od prvej platby. Po uzatvorení poistenia nie je možné zrušiť ho.
 4. Poistenie liečebn.ch nákladov nie je zahrnuté v cene zájazdu. Zákazníci CK Victory Travel (SR aj ČR) môžu toto poistenie uzavrieť priamo v predajnej kancelárii CK Victory Travel. Zákazník t.mto spôsobom uzatvára zmluvn. vzťah u poisťovne Kooperativa Vienna Insurance Group, CK Victory Travel slúži ako sprostredkovateľ zmluvy. V rámci Európy je cena KCP 1,33 EUR/osoba/deň a mimo Európy (program Svet) je cena 1,99 EUR EUR/osoba/deň. Pri zákazníkoch, ktorí majú vek rovn. alebo vyšší ako 65 rokov sa platí zv.šená sadzba poistného a to 3,32 EUR/osoba/deň pre program Svet. CK Victory Travel ponúka komplexné cestovné poistenie od poisťovne Kooperativa, ktoré slúži ako cestovn. balík do zahraničia a zahŕňa tieto zložky:
  • a) poistenie liečebn.ch nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby;
  • b) úrazové poistenie;
  • c) poistenie batožiny, cenností, elektronick.ch a optick.ch prístrojov a športov.ch potrieb;
  • d) poistenie zodpovednosti za škodu;
  • e) poistenie predčasného návratu zo zájazdu;
  • f) storno zájazdu – pri uhradení poistného s prvou platbou.
 5. Poistné sumy a limity poistenia sú spolu so Všeobecn.mi podmienkami dostupne v kancelárii CK Victory Travel alebo na stránke www.victorytravel.sk.
 6. Klient, zaplatením niektorého variantu poistenia dáva súhlas so všeobecn.mi podmienkami poistenia zo strany Kooperativy. A potvrdzuje, že bol informovan. podľa opaternia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor.ch zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa opatrenia NBS a § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektor.ch zákonov v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 01.04.2010 je cestovná kancelária alebo agentúra povinná pred uzavretím každej poistnej zmluve klientovi odovzdať formulár o dôležit.ch zmluvn.ch podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.

CK Victory Travel je poistená voči insolventnosti u poisťovne Kooperativa. Na požiadanie zákazníka je CK Victory Travel povinná preukázať sa originálom garančného listu vydan.m poisťovňou. Poistenie insolventnosti certifikát 2017

 1. Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a programoch na ňom na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Zákazník je povinn. riadiť sa v priebehu trvania zájazdu pokynmi vedúceho zájazdu a pri prípadnom individuálnom programe informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase a programe.
 3. V prípade ak fyzick. a psychick. stav zákazníka nezodpovedá náročnosti programu alebo ak je zákazník pod vplyvom alkoholu, či in.ch omamn.ch látok, má vedúci právo vylúčiť zákazníka zo športového programu alebo mu ho zakázať.
 4. CK Victory Travel nezodpovedá za majetok zákazníka v prípade poškodenia, straty či odcudzenia. Priebeh zájazdu, ktor. má za cieľ splniť predpokladan. program, si vyžaduje mieru disciplíny jej účastníkov. Sem patrí predovšetk.m dodržiavanie vopred stanoveného času vyhláseného vedúcim zájazdu. V prípade, že sa zákazník nedostaví k autobusu, alebo inému dopravnému prostriedku v stanovenom čase (max. čakacia lehota je 15 min.), bude mať možnosť pripojiť sa k zájazdu na vlastné náklady v najbližšej možnej zástavke.
 5. Ak sa klientka rozhodne cestovať na zájazd už v čase gravidity, učiní tak na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
 6. Ak s dospelou osobou cestuje aj dieťa, je zaň plne zodpovedn. doprovod a nie vedúci zájazdu.

Zákazník súhlasí s poskytnutím osobn.ch údajov v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zmluvného plnenia v jeho prospech v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn.ch údajov v platnom znení. Zákazník potvrdzuje podpisom Zmluvy o zájazde svoj súhlas s t.m, aby CK Victory Travel spracovávala jeho osobné údaje uvedené v Zmluve o zájazde vrátane rodného čísla a čísla pasu za účelom ponúkania služieb poskytovan.ch a sprostredkovan.ch CK Victory Travel. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CK Victory Travel, orgánom verejnej moci v SR a in.ch krajinách, ktoré sú oprávnené takéto údaje spracúvať, a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK Victory Travel ponúkať a poskytovať.

 1. CK Victory Travel je povinná poskytnúť zákazníkovi služby, ktoré sú súčasťou zájazdu v súlade s uzatvorenou Zmluvou o zájazde. Pokiaľ zákazník zistí, že služby poskytované CK Victory Travel nezodpovedajú službe ponúkanej v katalógu CK Victory Travel, môže uplatniť svoje právo na reklamáciu.
 2. V priebehu zájazdu je zákazník povinn. nedostatky služieb reklamovať u vedúceho zájazdu. Pokiaľ nie je možné odstrániť poruchu na službe okamžite, vedúci zájazdu sa zaväzuje spísať so zákazníkom záznam, ktor. obsahuje osobné údaje zákazníka, dátum sťažnosti a predmet reklamácie.
 3. Po ukončení zájazdu môže zákazník uplatniť reklamáciu priamo v predajnej kancelárii CK Victory Travel.
 4. Vedúci zájazdu je povinn. reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia alebo odo dňa ukončenia zájazdu v prípade, že reklamácia bola uplatnená na zájazde a nebola vyriešená na mieste.
 5. Právo na reklamáciu zákazníkovi zanikne v prípade, ak nebolo uplatnené do 3 mesiacov od skončenia zájazdu.
 6. Informácie o alternatívnom riešení reklamácií nájdete na www.victorytravel.sk v časti alternatívne riešenie sporov.
 1. CK Victory Travel si vyhradzuje právo pri nepredvídateľn.ch mimoriadnych okolnostiach „vyššej moci“ na zmeny programu počas zájazdu a na zabezpečenie adekvátneho náhradného programu. Náhrady vychádzajúce zo strateného času sa neposkytujú.
 2. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu zájazdu zúčastniť len v sprievode osoby staršej ako 21 rokov, ktorá je zákonn.m zástupcom takejto osoby, s inou sprievodnou osobou len na základe splnomocnenia podpísaného zákonn.mi zástupcami. Osoby v rozmedzí od 15 do 18 rokov samostatne len na základe splnomocnenia podpísaného zákonn.mi zástupcami mladistv.ch (obvykle rodičmi).
 3. Zahraniční zákazníci CK Victory Travel uzatvorením Zmluvy o zájazde, čiže t.m aj prijatím t.chto Všeobecn.ch podmienok v.slovne súhlasia, aby sa na ich vzťahy voči CK Victory Travel aplikoval právny poriadok SR.
 4. Všeobecné podmienky sa t.kajú všetk.ch zájazdov organizovan.ch a realizovan.ch CK Victory Travel v sezóne roku 2017-2018.
DOWNLOAD PODMIENOK

ODPORÚČANÉ ZÁJAZDY

VICTORY TRAVEL BLOG